Egzersiz Fizyolojisi

Egzersiz fizyolojisi

Egzersiz fizyolojisi  anatomi ve fizyolojiden doğmustur.

• Fizyoloji

– Organizmayı olusturan sistemlerin ve organların fonksiyonlarını ve  bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bir bilimdir

• Egzersiz Fizyolojisi;

– Akut ve kronik egzersize maruz kaldıklarında vücudumuzdaki yapılar ve onların fonksiyonlarının nasıl etkilendiginin incelendiği çalısma alanı.

Egzersiz fizyolojisi

– Egzersiz fizyolojisin de olusan konseptlerin sporcuların antrenmanlarında ve sportif performansın artırılması amacıyla

uygulanmasıdır. Bu nedenle spor fizyolojisi egzersiz fizyolojisinden türemistir.

Egzersiz fizyolojisi Ders İçeriği

Organizmanın yapısal düzeyi

Canlıların ortak özellikleri

Hücre

Dokular ( sistemler)

Epitel doku

Bağ doku

Kemik dokusu

Kas dokusu

Sinir dokusu

Kas fizyolojisi

Kan fizyolojisi

Solunum sisitemi

Dolaşım sistemi

Enerji üretim mekanizmaları

Toparlanma

Vucutgelistirme

Canlıların ortak özellikleri

1-Kendine özgü organizasyonun olması

2-Metabolizma
Canlılığın devamı metabolizmaya bağlıdır 2′ye ayrılır:
a-Anabolizma:
Basit moleküllerden büyük meloküllerin yapılmasıdır.
b-Katebolizma:
Kompleks meloküllerim biokimyasal tepkimeleri ile parçalanmasıdır.Katobolik işlemler sonucunda enerji üretilir.
Enerji oluşumu ,yağların korunması ,hücrelerin gelişimi ve yönlenmesi metabolizmaya bağlıdır.

3-Hareket
Organizmanın bir bütün olarak veya bir kısım organlarının.şekil ve pozisyon değiştirme yeteneğidir.Yürüme ,koşma,atlama gibi

4-Uyarılma
Canlının çevresindeki ve vücut içerisindeki değişikliklere reaksiyon gösterme yeteneğidir.

5-Büyüme
Vücut parçalarının veya tamamının şeklinde önemli bir değişiklik olmaksızın ölçülerinin veya hacminin artmasıdır.

6-Üreme
Bir organizmanın yada bir çift organizmanın yeni organizmalar meydana getirme işlemidir.Bir canlılın bir başka canlıdan oluştuğudur.

7-Çevreye uyum
Canlılar içinde yaşadığı çevreye uyum sağlayacak mekanizmalara sahiptirler..Bunların sayesinde çevre şartlarına uyum gösterirler.

8-Solunum
Besinlerde var olan enerjiyi açığa çıkarmak için inspirasyonla O2 nin verilmesi.

9-Sindirim
Besinlerin kimyasal olarak basit formlara ayrılmasıdır.
10-Emilim (Absorbsiyon)
Sindirilen besin partiküllerinin bağırsaklardan emilerek kan dolaşımına geçirilmesidir.

11-Dolaşım
Kan vasıtasıyla moleküllerin vücut içerisinde taşınmasıdır.

12-Özümleme (asimilasyon)
Sindirilen besin maddelerinin organizmaya göre sentezlenmesidir.
Örneğin:Sindirim sonrası hemen kullanılmayan ihtiyaç fazlası glikoz, karaciğer ve kas hücrelerinde glikojen halinde depo edilir.Depoların alabileceği miktardan fazla glikoz var ise yağa dönüşerek dokuda depo edilir

Canlılığın devamı için gerekli faktörler

Su

Besin

Oksijen

Isı

basınç

                                                                                  Hücre

Vucutgelistirme

 

HÜCRE FİZYOLOJİSİ
Özellikleri: Hücreler hem morfolojik (şekilsel) hem de metabolik olarak çok büyük farklılıklar gösterirler. Hücreler yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel birimleridir.
Dört bölümde incelenir.
Plazma
Stoplazma
Organeller
Salgı ve depo alanları

Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri
ortamdan ham materyali alırlarEnerji üretirler: Bu enerji iç ortam dengesini sağlamak, ve sentez reaksiyonlarını yürütmek için gereklidir. Termodinamiğin 2. Kanununa karşı koymak ancak enerji ile mümkündür.

Kendi moleküllerini sentez ederler.
Organize bir şekilde büyürler.
Çevreden gelen uyarılara cevap verirler.
Çoğalırlar .

Hücrelerin Yapısal Özellikleri

Kalıtsal bilgiler DNA içinde saklanır. Genetik kod temelde aynıdır.

Bilgi DNA dan proteinlere RNA aracılığı ile geçer.

Proteinler hücrenin fonksiyon ve yapısını düzenlerler.

Bütün hücreler seçici geçirgen bir zar olan plazma membranı ile çevrilmiştir

Hücrenin Kimyasal Yapısı

Su

Hücrenin %75-90 ı sudur. Hücre içi sıvıya stoplazma adı verilir. Fiziksel olarak yarı geçirgen ve içinde birçok kimyasal madde bulunan sıvı olarak tanımlanır.

Stoplazmadaki organik maddeler: protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, enzim ve hormonlar.

İnorganik maddeler: Ca (kalsiyum) K (potasyum) Mg (magnezyum) N (azot) P(fosfor) Fe (demir) ve çeşitleri
Hücre içi ve Dışı sıvılar:
Bir insanın yaklaşık %60 su , %18 protein, %15 yağ ve %7 si Mineraldir.
Ekstraseluler sıvı: hücre dışı sıvı
İnterselüller sıvı : hücre içi sıvı
Oksijen (O2) ve Karbondioksit (CO2)
İnorganik bileşikler. Çoğu iyon formunda bulunan asit baz ve tuzlardır. Hücrede meydana gelen metabolik reaksiyonları kontrol ederler. Kemik oluşumu, kas kasılması gibi reaksiyonlarda rol alırlar. Sodyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat, karbonat, sülfat, (kas kasılmasında ve sinir sisteminde potasyum ve sodyum önemlidir.)

Karbonhidratlar: hücre yapısının %1 lik bir bölümünü oluşturur. Enerji kaynağıdır. 

Vucutgelistirme

Yağlar(lipidler) : hücre yapısında hayati önem taşır. suda çözünmezler ya da çok az çözünürler.

Yapılarını C H O elementleri oluşturur. Ayrıca yapılarında P N elementleri de bulunabilir.

İçerdikleri karbon miktarı, oksijene göre daha fazla olduğundan, yağlar vücutta yakıldığı zaman karbonhidrat ve proteinlere göre daha çok enerji verir.

Yağların yakılması için daha çok oksijene gereksinim vardır.

Genellikle enerji ve yapı maddeleri olarak kullanılır

Vucutgelistirme

Proteinler: aminoasitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük organik bileşiklerdir. Bu zincirde bir amino asitin karboksil grubunun bir diğerinin amino grubuna bağlanmasıyla oluşan bağ peptit bağı  olarak adlandırılır.

 

Hücrenin fiziksel yapısı

Hücre zarı

Mitokondri

Lizozom ,:sindirim

Golgi kompleksi: protein salgılama

Endoplazmik retikulum: sentez depo

Çekirdek

Ribozom, protein sentezi

Sentroil,; bölünme

Hücre Zarı

lipit, protein ve az miktarda karbonhidrattan oluşmuştur

-dış ortamdan korunma

DNA, RNA ve benzeri yaşamsal moleküllerini dağılmaktan korumalıdır.

Hücre molekül yada organellerine zarar verebilecek yabancı molekülleri uzak tutmalıdır.

Dış ortamla iletişim ve madde alış verişi

Biyolojik membranlar bilipit katmandan oluşur.

Membran yarı geçirgen

Hücre zarından geçişme

1 Pasif Taşıma

fitness

Difüzyon    Kolaylaştırılmış Difüzyon

                                                                                 Ozmoz

fitness

Fltrasyon

Fitness

 

2- Atif Taşıma

fitness Endositoz= zarda değişiklik yapılarak

-Pinositoz= hücre içmesi

-Fagositoz= hücre yemesi

Ekzositoz= hücre dışına taşınması

 

 

 

Endoplazmik Retikulum

p Endoplazmik retikulum lipid, protein (ribozomlar aracılığı ile) ve kompleks karbonhidratların yapım yeridir.
p Endoplazmik retikulum hücredeki toplam membranların yarısından fazlasını oluşturur. Endoplazmik retikulum iki membrandan oluşur, iki membran arasında kalan boşluğa endoplazmik retikulum lümeni denir.

Endoplazmik retikulum lipid, protein (ribozomlar aracılığı ile) ve kompleks karbonhidratların yapım yeridir.

Endoplazmik retikulum hücredeki toplam membranların yarısından fazlasını oluşturur. Endoplazmik retikulum iki membrandan oluşur, iki membran arasında kalan boşluğa endoplazmik retikulum lümeni denir.

Golgi Kompleksi

Golgi kompleksi hem yapı hem de fonksiyon yönünden endoplazmik retikulum ile yakından ilişkilidir. Bu organel birbirine paralel bir dizi membranöz kanaldan oluşur ve salgı yapan hücrelerde iyi gelişmiştir.
Golgi kompleksinin fonksiyonu endoplazmik retikulumda sentezlenen maddelere son şeklini vermek ve bu maddeleri bir membranla çevrelemektir.
Ayrıca hücre zarının yenilenmesi ve yüzeyinin genişletilmesi görevini de üstlenir.

Lizozom

Hücreiçi sindirimi sağlamak üzere yaklaşık 40 civarında enzim içerirler.

Lizozom membranı lizozomun hücreyi tümüyle sindirmesini önler.

Ribozom

Ribozomlar proteinlerin sentez edildikleri yerdir. Protein sentezi için gerekli bilgi DNA dadır, bu bilgi RNA ya transfer edilir, ve ribozomlarda RNA da ki bu bilgiyle protein yapılır.

hücrede binlerce ribozom bulunur. Ribozomlar ya sitoplazmada serbestçe yüzerler ya da endoplazmik retikuluma bağlı olarak bulunur. Ribozomların membranı yoktur.

Mitokondri

Mitokondriler eukaryotik hücrelerde ana enerji üretim merkezleridir. Biri iç diğeri dış olmak üzere iki membranı vardır. İç membranda çok sayıda katlanmalar vardır, bu membranın yüzey alanını genişleterek, membran bağımlı raksiyonların daha fazla sayıda olamasını sağlar. Mitokondrilerin kendi DNA ve ribozomları vardır

 

Çekirdek (Nükleus)Fitness

Nükleus DNA nın bulunduğu ve DNA daki bilginin RNA ya aktarıldığı yerdir. Çift katlı bir membranla sarılmıştır, Çekirdeğin içini dolduran esas madde DeoksiriboNükleik Asit ve protein molekülleridir. Bu DNA molekülleri nükleus içinde rastgele dağılmış olamayıp kromozom denilen yapılar içinde protein molekülleri ile birlikte organize olmuşlardır.

DNA molekülleri hücrede mevcut bütün proteinlerin nasıl yapılacağının genetik bilgisini içerirler. özelliklerinin yeni hücre nesillerine aktarılması da sağlanır.

Diğer yapılar

Sentriyoller :Sentriyoller çekirdeğe yakın olarak yer alan bir çift silindirik yapıdır. Her biri üçerli guruplar halinde dokuz tübülden oluşmuştur. Sentriyoller hücre bölünmesi sırasında kromozomların hücre kutuplarına çekilmesini sağlarlar.

 Mikrotübüller: Mikrutübüller tübülin denilen alt birimlerden oluşmuştur. Görevi hücreyi yerinde tutmaktır

Aktin filamentleri :  Aktin filamentleri ise hücrenin şeklini değiştirmesinde görev alırlar

HEMOSTASİZ

Madde kapsamı ve yoğunluğu

O2- CO2 yoğunluğu

Kan volümü-basıncı-yoğunluğu

Kan glikoz düzeyi

Vücut ısıs

pH

                                                                                       pH

fitness

0. Asit                7,0 nötr               14 baz

 

Asit-Baz Dengesi

Reaksiyonların baskılanması

Proton verici molekül yada iyonlar asit olarak tanımlanır.

Proton alıcı molekül yada iyonlarda baz olarak tanımlanır

Vücuttaki normal asit-baz dengesiyle ilgili asit ve bazlar zayıf asit ve bazlardır.   Bunların en önemlileri karbonik asit ve bikarbonat bazlarıdır

Vücut Sıvılarında pH konsantrasyonu

Arteryal kanda normal pH 7,4 tür.

Venöz kan : karbonik asiti oluşturan karbondioksitin fazladan katılmasıyla pH 7,35 kadar düşer .

en düşük sınır 6,8

en yüksek sınır 8,0 kadardır.

Asit-Baz Tampon Mekanizmaları

Bir asit-baz tamponu kimyasal bileşik içeren bir eriyiktir

Asidoz ve alkalozu önleyici çeşitli kontrol sistemleri bulunmaktadır.

Hemoglobin Tampon Sistemi

Karbondioksit dolayısıyla karbonik asit için en önemli tampon hemoglobindir. Hemoglobin meydana gelen hidrojenin

%20 sini bağlayarak tamponlama etkisine katkıda bulunur.

Bu sistemde karbonik anhidraz enzimi de etkilidir.

fitness

Bikarbonat Tampon Sistemifitness

HCO3 bikarbonat

H2CO3 karbonik asit

fitness

Fosfat Tampon Sistemi

Protein Tampon Sistemi

vücut sıvılarındaki bütün kimyasal tampon gücünün yaklaşık 4/3 ünün hücre içinde bulunduğunu onun çoğununda intrasellüler proteinlerden kaynaklanmaktadır.

fitness

fitness

Asit-Baz Dengesinin Solunumla Düzenlenmesi

fitness

Asit-Baz Dengesinin Böbreklerle Düzenlenmesi

fitnessBöbrekler, tubuluslarında bir seri karmaşık reaksiyonla   hidrojen iyon konsantrasyonunu başlıca vücut sıvılardaki bikarbonat konsantrasyonunu azaltıp çoğaltarak dengeler.

Asidozda ekstrasellüler sıvılarda karbondioksitin bikarbonat iyonlarına oranı artar. Bu edenle tubuluslarda hidrojen iyon sekrasyon hızı  bikarbonat iyonlarının filtrasyon hızının çok üstünde bir düzeye çıkar. Sonuçta tubuluslada az miktardaki bikarbonat iyonlarının tutabileceğinden daha fazla hidrojen iyonu salgılanır. Hidrojen iyonlarının bu fazlası tubulus sıvılarındaki tamponlarla  birleşerek idrarla atılır.

Alkaloz da bikarbonat iyonlarının erimiş karbondioksit moleküllerine oranı yükselir. Ayrıca fazla hidrojen iyonları tubulus tamponlarıyla , fosfat tamponuyla ve amonyak tampon sistemiyle idrara taşınır oradan da vücuttan uzaklaştırırlar.

Asidoz ve Alkaloz un Sebepleri

1. Solunum Asidozu

akciğer ventilasyon hızının azalması ekstrasellüler sıvılarda erimiş karbondioksit konsantrasyonunu arttırır. Buda karbonik asit ve hidrojen iyon konsantrasyonunu arttırarak asidoz yaratır. Bu tip solunumdaki anormalliklerin neden olduğu asidoza solunum asidozu denir.

Solunum Alkalozu

akciğer ventilasyonunun artması karbondioksitin ve hidrojen iyonlarının azalarak pH nın yükselmesine dolayısıyla alkaozun oluşmasına neden olur. Bu duruma ise solunum alkalozu denir

Metabolik Asidoz

yağların tam yanmaması, karbonhidratların anaerobik olarak yakılması ile laktikasitin oluşumu dokularda oksijen eksikliği ve HCO3 kaybı metabolik asidozun sebepleridir.

Metabolik Alkaloz

metabolizmada baz özeliğine sahip tuzlar ve hidroksil iyonları yoğunluğu artarsa ve Kl eksikliği yüzünden hidrojen iyonları yoğunluğu azalırsa metabolik alkaloz oluşur. HCO3 atılımı ile alkaloz normale dönüşür3.

Egzersiz ve Asit-Baz Dengesi

fitness

Antrenmanın etkisi

Daha yüksek LA düzeyinde daha uzun süre çalışabilme

Daha geç LA birikimi

Daha hızlı tamponlama

MaxVO2 deki artış

Dayanıklılık sporları için önemi

İnsan organizmasındaki sistemler

Deri

Bağ

iskelet

Dolaşım

solunum

Kas

Epitel doku

İçerden ve dışarıdan vücut yüzeyini örten dokudur.

Hücre katmanlarına göre

-basit epitel doku

-çok katlı epitel doku

Hücre çeşidine göre

-yassı epitel

-kubik epitel

-Silindirik epitel.

fitnss

Bağ ve destek doku

Görevleri

Doku ve organları bağlar, korur ve destek sağlar

Yağ depolar, kan hücresi üretirleri

Enfeksiyonlara karşı koruma sağlarlar ve onarım yaparlar.

 Bağ dokunun ana hücreleri

fitness

Bağ dokular

fitness

fitness

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevşek bağ doku : organları bağlar                                                                            Fibroz bağ dokusu: tendon, ligament, deri, göz
Yağ dokusu

 

Kas sistemi

                

fitness

İskelet kas hücresi

Uzunlamasına hücreler

Çok sayıda çekirdek

Çizgili görünüm

istemli

 

 

Kalp kası hücresi fitness

Dallı hücreler

Tek merkezde çekirdek

Çizgili görünüm

İstem dışı kasılma

 

Düz hücrelerfitness

Tek merkezde çekirdek

Düz görünüm

İstem dışı

Düz kas hücresi

 

                                                                 İskelet kasının yapıları

fitness

                                                                                   Fasikül

fitness

                                                                        Kas Hücresi

fitness

 

 

 Miyoflament

fitness

fitness

Güç-Enerji Birimleri

iş-Work (W)

• is kuvvet ve mesafeden (yol) türemis bir

terimdir,

• Kuvvet ve yolun çarpımıyla bulunur

• Zaman boyutu yoktur.

• W(is)=F(kuvvet)XD(mesafe-yol)

• Birimi kg.m veya Nm dir.

Güç-Power (P;W)

Güç isin zamansal olarak ifadesidir.

Diger bir deyisle birim zamanda ortaya konan

is miktarıdır.

is hızıdır

P(güç)=W(is)/t(zaman)

Güç metabolik enerjinin fiziksel performansa

çevrilmesinde de kullanılır. Örnegin anaerobik

güç ve aerobik güç gibi.

Birimi kg.m.dk-1, (watt), kg.m.sn-1

Enerji –Energy(E)

• Enerji is yapabilme veya ortaya

koyabilme yetenegi olarak tanımlanır.

• Dogada mevcut 6 enerji sekli vardır ve

bunlar birbirine dönüsebilir.

– Isı

– Radyasyon

– Isık

– Elektrik

– Kimyasal-potansiyel

– Mekanik-kinetik

 

Enerji Birim  ?

fitness

BAZAL METABOLİZMA

Hücrelerin canlı kalabilmesi için gerekli enerji miktarı.

fitness

fitness

 

fitness

 

fitness

Enerji Sistemleri

Anaerobik Sistem/Yol/Oksijensiz Sistem

– ATP-Kreatin fosfat sistemi=Fosfojen sistem

ATP ADP + Enerji

ADP+Kreatin fosfat ATP+Kreatin

– Glikolitik sistem=Laktik asit sistemi

Glikojen Laktik asit + ATP

Aerobik Sistem/Yol/Oksijenli sistem

– Aerobik glikoliz

Glikoz(karbonhidrat)+Yag+Protein+O2 ATP

                                                                        Enerji sistemlerininfitness

fitness

fitness

Kan FİZYOLOJİSİfitness

Fiziksel özellikleri

Görevleri

Bileşimi

Hücresel elemanların üretimi

Hücresel elemanların idamesi

Hücresel elemanların uzaklaştırılması

Rengi kırmızı ;açık-koyu

pH; 7.35-7.45

Vücut ağırlığının %8’i ; Yaş, vücut tipi ve cinsiyete göre değişir

E; 5-6l,  K;4-5l

Yeni doğanda 83 ml/kg,

15 yaşında 71ml/kg

Hafif tuzlu

Yağ asitlerinden dolayı özel kokulu

Sıcaklığı 38oC

Kanın bulunduğu damar bölgeleri

%88 sistemik dolaşım

Arter

Kapiller

Ven

Kalp odacıkları

%12 pulmoner dolaşım

Arter

Kapiller

Ven

Kan ve Bileşenleri

Sıvı kısım-plazma

Su

Suda çözünmüş organik-inorganik maddeler

Hücresel kısım

Eritrosit (%99)

Lökosit

Trombosit

fitness

Fitness

fitness

fitness

Plazmafitness

Su  %91

İnorganik maddeler  %1

Organik maddeler  %8-9

 

 

 

 

 

 

 

Plazma inorganik bileşenler

•Su
%90-92
•taşıyıcı ortam
ElektrolitlerSodyumPotasyumKalsiyumMagnezyumKlorBikarbonatFosfatSülfat > %1145 mM4 mM2.5 mM1.5 mM103 mM24 mM1 mM0,5 mM
•suyu ekstrasellüler

kompartmanda tutma

•membran eksitabilitesi
•kan pıhtılaşması
•asit ve baz tamponu

Plazma organik bileşenler

Proteinler

• albumin
• globulin
• fibrinojen
%7,3 g%4,5 g%2,5 g%0,3 g
•tampon
•plazma elemanlarını bağlama
•plazma elemanlarını taşıma
•pıhtılaşma faktörleri
•enzim
•enzim prekürsörü
•antikor
•hormon
Gazlarkarbondioksitoksijennitrojen %2 ml%0,2 ml%0,9 ml
v uçucu-atık
v enerji üretimi
v inert

Plazma organik bileşenler

Besinler

glikoz                                 %100 mg
amino asitler                  %40 mg
lipidler (total)                %500 mg
kolesterol                         %150-200 mg
vitaminler                        %0,0001-2,5 mg
eser elementler              %0,001-0,3 mg

Atık Ürünler

üre (Protein)                    %34 mg
kreatin (Kreatin)             %1 mg
ürik asit (nükleik asit)   %5 mg
biluribin (hem)                %0,2 -1,2 mg

Hormonlar                         %0,000001 – 0,05 mg

ŞEKİLLİ ELEMENTLER;  ERİTROSİTLER    LÖKOSİTLER   TROMBOSİTLER

ERİTROSİTLER;

Oksijeni Akciğerlerden dokulara götüren Hemoglobini taşıyan hücrelerdir.

Büyük miktarda Karbonik anhidraz içerirler.

Ortalama yarıçapı 8 mikron,kalınlıkları kenarda 2 mikron merkezde 1 mikron olan bikonkav şekilli elementlerdir.

Ortalama hacimleri 83 mikrondur.

fitness

 

Kan konsantrasyonlarıfitness

Erkekte:5,200,000(±300,000)
Kadında:4,900,000(±300,000)
Bu değerler kişinin yaşına ve yaşadığı yere göre değişiklik göstermektedir.
Hücredeki Hemoglobin Miktarı
Hematokrit kanın % olarak eritrosit değeridir.
Normal değeri %40-45 arasında değişir.

Hematocrit ve Hücrelerin eritrosit değerleri normal olduğu sürece kadında %14gr ve erkekte %16gr Hemoglobin bulunur.

fitness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERİTROSİT ÜRETİM YERLERİ

Vitellüs kesesi

Karaciğer Dalak Kemik iliği

Prenatal Dönem

Kemik iliği

Sternum

Costa

Coxae

Postnatal Dönem

fitness

fitness

fitness

Eritrositlerin Gelişimi

Kemik iliğinde bulunan Pluropotent stem cell (Kök Hücre) denilen çok yöne farklılaşabilen hücreler vardır.Bu hücrelerden her tip kan hücresi gelişebilir.Bu kök hücrelerden Ünipotent (Yönlendirilmiş) hücre oluşur.Bu hücrelerden hangi grup kan hücresi üretilecekse o yönde farklılaşma yaşanır.(ERİTROPOEZ)

fitness

Eritrosit  Üretiminin  Stimülasyonu

Eritropoetin:  Böbreklerden üretilen glikoprotein yapıda, Eritrosit  üretimini asıl stimüle eden hormundur.
Eritrosit Üretimi için Gerekli Vitaminler

Vitamin B12 (Olgunlaşma faktörü) B12Vitamini bütün vücut hücreleri için esaslı bir besin maddesidir.Bu vitamin eksikliğinde dokuların büyümesi genel olarak deprese olur.Bu B12 vitaminin DNA sentezi için gerekli olmasından kaynaklanmaktadır.

 

 

Eritrosit Üretimi İçin Gerekli Vitaminler

B12 Vitamini

Vitamin B12 (Olgunlaşma faktörü) B12Vitamini bütün vücut hücreleri için esaslı bir besin maddesidir.Bu vitamin eksikliğinde dokuların büyümesi genel olarak deprese olur.Bu B12 vitaminin DNA sentezi için gerekli olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu vitamin eksikliğinde eritrosit üretim hızı inhibe edilir.Aynı zamanda eritropoez sürecinde olgunlaşma bozukluğuna da yol açar.

DNA sentezindeki yetersizlik hücrelerin bölünme hızını yavaşlatır.Böylece normalden daha fazla RNA oluşarak öteki bütün sitoplazmik içeriğin,hemoglobin dahil,aşırı miktarda gelişmesine neden olur.Buda hücreyi büyütür.             Makrositer Eritrosit

PERNİSYÖZ ANEMİ

B12 vitamininin absorbsiyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan Olgunlaşma Kusurudur.

Mide bez epitelinden salgılanan ve B12 vitaminin emilimi için elzem olan İntrensek Faktör eksikliğine bağlı olarak gelişmektedir

Eritrosit Üretimi için Gerekli Vitaminler

Eritrosit olgunlaşmasında Folik Asidin Etkisi

Folik asitte B12 vitamini gibi eritrosit olgunlaşmasında DNA yapımı için gereklidir.

HEMOGLOBİN YAPIMIfitness

Hemoglobin sentezi eritroblastlarda başlayarak retikülosit evresine kadar devam eder.retikülositler kemik iliğini terk edip dolaşım kanına geçtikten bir gün yada daha uzun süre hemoglobin yapımı sürer.

fitness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fitness

fitness

fitness

fitness

ANEMİLER

Kan Kaybı Anemisi Hemoraji
Aplastik Anemi
Megablastik Anemi
Hemolitik anemi
Aneminin Dolaşım Sistemine Etkileri
POLİSİTEMİ
Polisiteminin Dolaşım Sistemine Etkileri

Toparlanma

Oksijen borcu
Alaktasit
Laktasit

Üro-Genital Sistem

Üreme Fizyolojisi
Menstrüel siklus Ön hiopofiz bezinden salgılanan FSH, LH ve prolaktin, erkekte kısmen düşük düzeydedir. Kadında ise puberteyi takiben bu hormonların salgılanması belli bir tekrarlayan düzen izler (Ayda bir kez).
Bu nedenle kadında seksüel aktivite, periyodik hormonal kontrol altındadır. Menstrüel siklusun özelliği, yaklaşık ayda bir kez gerçekleşen menstrüel kanamadır. Menstrüel siklusun süresi 21-35 gün arasında değişir.

1. 1. Gün: Menstrüel kanamanın başlangıcıdır (Yaklaşık süresi 2-6 gün).
2. Foliküler faz: 5-14 gün sürer. Rahim mukozası, döllenmiş yumurtayı kabul etmek üzere (gebeliğe) hazırlanır.
3. 14. Gün: Ovulasyon: Yumurtanın yumurtalıktan atılması sürecidir (Bu sırada vücut ısısı 0.5 derece artar).
4. 14-28. Günler: Luteal faz: Uterus (rahim) bezleri gelişir, salgı yapar, damarlar belirginleşir. Döllenme olmadıysa rahim iç tabakası hücreleri, açılan damarlardaki kanla birlikte dökülür (Menstrüel kanama). Menstrüasyon, hipotalamus, hipofiz bezi, ve yumurtalıklardan salınan hormonlarca sağlanır ve sıkı denetlenir.

Androjenler ve Testisin görevleri

En önemli androjen (erkek seks hormonu) Testosteron’dur.
Testosteron,
a) Erkekte seksüel farklılaşma,
b) Sperm oluşumu
c) Prostat ve diğer salgı bezlerinin salgısının kontrolü,
d) İkincil cinsiyet özelliklerinin gelişimini (genital
büyüme, ses kalınlaşması, kıllanma, deri
kalınlaşması ve yağ bezlerinin gelişimi) sağlar.
e) Kan yapımını arttırır
f) Kas yapımını arttırır.

Testosteron salgısı, hipotalamus, hipofiz bezi ve testislerin kontrolü altındadır.

Endokrin Sistem

fitness

Endokrin Fizyolojisi

fitness

 

Kaynak; Öğr. Gör. Nihat AYÇEMAN

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.